Ø 

 

 

 

 

 

PROFESIONÁLNE CATERINGOVÉ SLUŽBY 

  

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ØREZERVÁCIA - JE ZÁVÄZNÁ PO PODPISE ZMLUVY A UHRADENÍ REZERVAČNÉHO POPLATKU.

ØREZERVÁCIE, PRI KTORÝCH NIE JE POTREBNÝ PODPIS ZMLUVY A ÚHRADA REZERVAČNÉHO POPLATKU, JE NUTNÉ MAŤ Z NAŠEJ STRANY RIADNE POTVRDENÉ A TO PÍSOMNOU ELEKTRONICKOU FORMOU. PÍSOMNOU ELEKTRONICKOU FORMOU SA ROZUMIE EMAIL, ALEBO SMS SPRÁVA DORUČENÁ NA KOMUNIKAČNÉ KANÁLY UVEDENÉ NA TEJTO WEB STRÁNKE V ČASTI KONTAKT, ĎALEJ LEN ,,PÍSOMNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA").

ØZMLUVA - JE NEVYHNUTNÁ PRE VYTVORENIE ZÁVÄZNEJ REZERVÁCIE EVENTOV VÄČŠIEHO ROZSAHU AKO SÚ SVADOBNÉ HOSTINY.

ØZMLUVU VŠAK NIE JE POTREBNÉ UZATVÁRAŤ PRI MENŠÍCH EVENTOCH AKO SÚ NAPR. RODINNÉ OSLAVY.

ØMINIMÁLNY POČET HOSTÍ PRE VYHOTOVENIE OBJEDNÁVKY NIE JE STANOVENÝ, NO JE POTREBNÝ SÚHLAS KLIENTA S PREDBEŽNOU CENOVOU KALKULÁCIOU, NAKOĽKO PRI MALÝCH EVENTOCH JE JEDNOTKOVÁ CENA PRE KLIENTA VYŠŠIA.

ØPODROBNOSTI A DETAILY SA DOHODNÚ NA OSOBNOM STRETNUTÍ, PRIP. JE POSTAČUJÚCA AJ KOMUNIKÁCIA MAILOM ALEBO CEZ TELEFÓN.

ØPOČET HOSTÍ AKO AJ VŠETKY PODROBNOSTI OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ PRI EVENTOCH AKO SÚ OSLAVY A SVADOBNÉ HOSTINY, ČI  EVENTY ZABEZPEČENÉ DONÁŠKOU POTREBNÉ ZÁVÄZNE A FINÁLNE POTVRDIŤ NAJNESKÔR 72 HODÍN PRED ZAČIATKOM EVENTU (V PRÍPADE, AK JE DEŇ REALIZÁCIE NEDEĽA, JE POTEBNÉ VŠETKY DETAILY A POČTY POTVRDIŤ 96 HODÍN PRED ZAČIATKOM EVENTU) A TAKÉTO POTVRDENIE POČTOV NÁM MUSÍ BYŤ DORUČENÉ ELEKTRONICKY PÍSOMNOU FORMOU. 

ØPO POTVRDENÍ UŽ NIE JE MOŽNÉ ZNÍŽIŤ, RESP. ZVÝŠIŤ POČET HOSTÍ A NÁSLEDNE ZVYŠNÉ JEDLO VÁM BUDE ZABALENÉ. 

ØVŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE SÚ OBSIAHNUTÉ V ODPOVEDNOM EMAILE NA ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU A TAKTIEŽ V ZMLUVE.

ØPRIESTOR REALIZÁCIE EVENTU MUSÍ BYŤ RIADNE PRIPRAVENÝ, T.J. ČISTÝ, UPRATANÝ A VYHOVUJÚCI LEGISLATÍVNYM HYGIENICKÝM PODMIENKAM A STOLY A INVENTÁR PRIPRAVENÝ NA REALIZÁCIU DOJEDNANÝCH SLUŽIEB. TO VŠAK NEPLATÍ AK PRIESTOR, ALEBO INVENTÁR ZABEZPEČUJE NAŠA SPOLOČNOSŤ.

ØBERTE PROSÍM NA VEDOMIE, ŽE CELKOVÁ CENA BUDE VYRÁTANÁ AŽ PO SKONČENÍ DOHODNUTEJ AKCIE (EVENTU), CENA SA MÔŽE LÍŠIŤ OD VOPRED ODHADOVANEJ, ČI DOHODNUTEJ VZHĽADOM NA ZMENU CIEN VSTUPOV AKO SÚ POTRAVINY A POD. 

ØCELKOVÁ CENA JE U NÁS VŽDY REÁLNA A TEDA VYUŽÍVAME ZÁKAZKOVÚ METÓDU KALKULÁCIE, TZN. ŽE VAŠA VÝSLEDNÁ CENA JE VYPOČÍTANÁ VŽDY ZO VSTUPOV, KTORÉ BOLI REÁLNE VYNALOŽENÉ NA VAŠU ZÁKAZKU V DANÝ DEŇ REALIZÁCIE, ROVNAKO TAK ZÁVISÍ OD DĹŽKY TRVANIA VÁŠHO EVENTU A DISPOZÍCIE PERSONÁLU.  

ØTENTO ODS. SA VZŤAHUJE NA VŠETKÝCH KLIENTSKÝCH ODBERATEĽOV NAŠICH SLUŽIEB - FYZICKÉ OSOBY. PRE FIREMNÝCH KLIENTOV A PRÁVNICKÉ OSOBY PLATIA INDIVIDUÁLNE DOHODNUTÉ PODMIENKY.

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Ø  k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

Ø Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

Ø všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

Ø získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

Ø  môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.lubenkacatering.sk

Ľubenka catering, s.r.o.

sído: Pribinova 1, 075 01 Trebišov 

IČO: 54623626

DIČ: 2121743514

IČ DPH: SK2121743514

 

Ø prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom emailu 

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

Ø  účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné a zmluvné vzťahy

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie dokladu s uvedením odberateľa

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Ø  prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných a zmluvných  vzťahov, údaje na doručenie dokumentov  

Ø  kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) 

Ø  údaje potrebné kvôli zmluve o poskytnutí catering a pre vytvorenie príjmového dokladu, p.p. faktúry sú meno a priezvisko odberateľa, titul, a adresa trvalého bydliska

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

Ø prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu očakáva

Ø prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom 

Ø prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Ø dotknutá osoba zaslaním svojich osobných údajov automaticky súhlasí s ich spracovaním

V.

Zverejnenie údajov

 

Ø prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje 

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

Ø  prevádzkovateľprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

Ø  prevádzkovateľsa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ 

Ø prevádzkovateľpo splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Ø zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Ø  dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré u seba prechováva, pokiaľ neboli vymazané

Ø  dokumenty a doklady, ktoré sú archivované a na ktorých sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Takéto dokumenty je možné vyžiadať do 24 mesiacov od ich vytvorenia

Ø  čestné prehlásenie o vymazaní všetkých, alebo požadovaných osobných údajov

 

  

medal_2020_elite_goldmedal_2020_elite_gold 

medal_2020_goldmedal_2019


 


Facebook Instagram eMail Youtube

Zobraziť plnú verziu stránky