Ø 

 

 

 

 

 

PROFESIONÁLNE CATERINGOVÉ SLUŽBY 

  

 

ØREZERVÁCIA - JE ZÁVÄZNÁ PO PODPISE ZMLUVY A UHRADENÍ ZÁLOHY

ØZMLUVA - JE NEVYHNUTNÁ PRE VYTVORENIE ZÁVÄZNEJ REZERVÁCIE

ØZMLUVU VŠAK NIE JE POTREBNÉ UZATVÁRAŤ PRI MENŠÍCH EVENTOCH AKO SÚ NAPR. RODINNÉ OSLAVY

ØMINIMÁLNY POČET HOSTÍ PRE VYHOTOVENIE OBJEDNÁVKY JE 25

ØPODROBNOSTI A DETAILY SA DOHODNÚ NA OSOBNOM STRETNUTÍ, PRI MENŠÍCH OBJEDNÁVKACH JE POSTAČUJÚCA AJ KOMUNIKÁCIA MAILOM ALEBO CEZ TELEFÓN 

ØPO POTVRDENÍ UŽ NIE JE MOŽNÉ ZNÍŽIŤ, RESP. ZVÝŠIŤ POČET HOSTÍ A NÁSLEDNE ZVYŠNÉ JEDLO VÁM BUDE ZABALENÉ. 

ØKAŽDÝ ZÁKAZNÍK SI MUSÍ ZABEZPEČIŤ NÁDOBY NA BALENIE JEDÁL, KTORÉ SA MU ZVÝŠIA ZO ŠVÉDSKYCH STOLOV, ZVYŠNÝCH PORCIÍ, P.P. AJ POLIEVKY 

ØVŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE SÚ OBSIAHNUTÉ V ODPOVEDNOM EMAILE NA ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU A TAKTIEŽ V ZMLUVE

ØBERTE PROSÍM NA VEDOMIE, ŽE CELKOVÁ CENA BUDE VYRÁTANÁ AŽ PO SKONČENÍ DOHODNUTEJ AKCIE (EVENTU), CENA SA MÔŽE LÍŠIŤ OD DOHODNUTEJ VZHĽADOM NA ZMENU CIEN POTRAVÍN, MÄSA A POD. 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Ø  k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

Ø Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

Ø všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

Ø získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

Ø  môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.lubenkacatering.sk

Ľubenka catering – Ľudmila Šefčíková

sído: Kamenná Poruba 66, 093 03 Vranov nad Topľou 

IČO:41388356

DIČ:1026045559

Ø prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom emailu 

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

Ø  účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné a zmluvné vzťahy

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie dokladu s uvedením odberateľa

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Ø  prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných a zmluvných  vzťahov, údaje na doručenie dokumentov  

Ø  kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) 

Ø  údaje potrebné kvôli zmluve o poskytnutí catering a pre vytvorenie príjmového dokladu, p.p. faktúry sú meno a priezvisko odberateľa, titul, a adresa trvalého bydliska

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

Ø prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu očakáva

Ø prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom 

Ø prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Ø dotknutá osoba zaslaním svojich osobných údajov automaticky súhlasí s ich spracovaním

V.

Zverejnenie údajov

 

Ø prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje 

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

Ø  prevádzkovateľprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

Ø  prevádzkovateľsa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ 

Ø prevádzkovateľpo splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Ø zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Ø  dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré u seba prechováva, pokiaľ neboli vymazané

Ø  dokumenty a doklady, ktoré sú archivované a na ktorých sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Takéto dokumenty je možné vyžiadať do 24 mesiacov od ich vytvorenia

Ø  čestné prehlásenie o vymazaní všetkých, alebo požadovaných osobných údajov

 

  

medal_2020_elite_gold 

medal_2020_goldmedal_2019


 


Facebook Instagram eMail Youtube

Zobraziť plnú verziu stránky