Ø 

 

 

 

 

 

PROFESIONÁLNE CATERINGOVÉ SLUŽBY 

  

 

ØREZERVÁCIA - JE ZÁVÄZNÁ PO PODPISE ZMLUVY A UHRADENÍ REZERVAČNÉHO POPLATKU

ØZMLUVA - JE NEVYHNUTNÁ PRE VYTVORENIE ZÁVÄZNEJ REZERVÁCIE

ØZMLUVU VŠAK NIE JE POTREBNÉ UZATVÁRAŤ PRI MENŠÍCH EVENTOCH AKO SÚ NAPR. RODINNÉ OSLAVY

ØMINIMÁLNY POČET HOSTÍ PRE VYHOTOVENIE OBJEDNÁVKY JE 25, TO VŠAK NEPLATÍ PRE DONÁŠKY

ØPODROBNOSTI A DETAILY SA DOHODNÚ NA OSOBNOM STRETNUTÍ, PRI MENŠÍCH OBJEDNÁVKACH JE POSTAČUJÚCA AJ KOMUNIKÁCIA MAILOM ALEBO CEZ TELEFÓN 

ØPO POTVRDENÍ UŽ NIE JE MOŽNÉ ZNÍŽIŤ, RESP. ZVÝŠIŤ POČET HOSTÍ A NÁSLEDNE ZVYŠNÉ JEDLO VÁM BUDE ZABALENÉ. 

ØKAŽDÝ ZÁKAZNÍK SI MUSÍ ZABEZPEČIŤ NÁDOBY NA BALENIE JEDÁL, KTORÉ SA MU ZVÝŠIA ZO ŠVÉDSKYCH STOLOV, ZVYŠNÝCH PORCIÍ, P.P. AJ POLIEVKY 

ØVŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE SÚ OBSIAHNUTÉ V ODPOVEDNOM EMAILE NA ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU A TAKTIEŽ V ZMLUVE

ØBERTE PROSÍM NA VEDOMIE, ŽE CELKOVÁ CENA BUDE VYRÁTANÁ AŽ PO SKONČENÍ DOHODNUTEJ AKCIE (EVENTU), CENA SA MÔŽE LÍŠIŤ OD DOHODNUTEJ VZHĽADOM NA ZMENU CIEN POTRAVÍN, MÄSA A POD.  

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Ø  k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

Ø Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

Ø všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

Ø získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

Ø  môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.lubenkacatering.sk

Ľubenka catering – Ľudmila Šefčíková

sído: Kamenná Poruba 66, 093 03 Vranov nad Topľou 

IČO:41388356

DIČ:1026045559

Ø prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom emailu 

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

Ø  účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné a zmluvné vzťahy

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie dokladu s uvedením odberateľa

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Ø  prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných a zmluvných  vzťahov, údaje na doručenie dokumentov  

Ø  kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) 

Ø  údaje potrebné kvôli zmluve o poskytnutí catering a pre vytvorenie príjmového dokladu, p.p. faktúry sú meno a priezvisko odberateľa, titul, a adresa trvalého bydliska

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

Ø prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu očakáva

Ø prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom 

Ø prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Ø dotknutá osoba zaslaním svojich osobných údajov automaticky súhlasí s ich spracovaním

V.

Zverejnenie údajov

 

Ø prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje 

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

Ø  prevádzkovateľprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

Ø  prevádzkovateľsa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ 

Ø prevádzkovateľpo splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Ø zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Ø  dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré u seba prechováva, pokiaľ neboli vymazané

Ø  dokumenty a doklady, ktoré sú archivované a na ktorých sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Takéto dokumenty je možné vyžiadať do 24 mesiacov od ich vytvorenia

Ø  čestné prehlásenie o vymazaní všetkých, alebo požadovaných osobných údajov

 

  

medal_2020_elite_gold 

medal_2020_goldmedal_2019


 


Facebook Instagram eMail Youtube

Zobraziť plnú verziu stránky